20 Σεπτεμβρίου, 2014

Εκσυγχρονισμός διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης (e-justice)

Τομέας Δικαιοσύνης - Εκσυγχρονισμός διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης (e-justice), Αντωνιάδου, Καρακώστας

Μηχανογράφηση όλων των δικαστηριακών διαδικασιών και τη διασύνδεσή τους με δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κ.ά., έτσι ώστε να καθίστανται δυνατά: η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, η έκδοση πιστοποιητικών, η γρήγορη έκδοση αποφάσεων και η άμεση ενημέρωση όσων έχουν σχέση με τις υποθέσεις (δικηγόρων και διαδίκων), η πρόσβαση σε κοινό mailbox δικαστών και γραμματέων, μέσω του οποίου θα ενημερώνονται σχετικά με την έκδοση των αποφάσεων, η ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες υπηρεσίες, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και άλλων παραστατικών πληρωμής
Εξοπλισμός των δικαστηρίων με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή,
Επέκταση της μαγνητοφώνησης των πρακτικών συζήτησης ποινικών, πολιτικών και διοικητικών υποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια της χώρας,
Ηλεκτρονική διεξαγωγή δικών.

διαβάστε επίσης