20 Σεπτεμβρίου, 2014

Εκπαιδευτικό Σύστημα

Τομέας Σχολικής και Προσχολικής εκπαίδευσης - (Πρόταση Παπαϊωάννου Μ, η οποία συζητήθηκε και προτείνεται από κοινού με τους συντονιστές Πανεπιστημιακής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παπαδόπουλο, Α και Μανουσάκη, Δ.)

Ενιαία-συστημική μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται σε όλες τις βαθμίδες, προσανατολισμένη στη μάθηση, την αξιοκρατία και τη διαρκή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Διαμόρφωση εθνικού συστήματος Μαθησιακών Επιπέδων (National Standards) στην Εκπαίδευση. Υπουργείο Παιδείας, Μάθησης και Καινοτομίας (όχι Θρησκευμάτων) με ισχυρούς μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου των σχολείων και του προσωπικού σε όλες τις θέσεις ιεραρχίας και ευθύνης (σχολεία, Διευθύνσεις, Περιφέρειες Ιστιτούτα και ΙΕΚ). Οι αποφάσεις για όλες τις άλλες λειτουργίες της Εκπαίδευσης (Αναμόρφωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών και εποπτικού-διδακτικού υλικού Προσχολικής-Λυκειακής εκπαίδευσης, σύστημα εξετάσεων σε όλα τα σχολεία, περιεχόμενο επιμορφώσεων εκπαιδευτικού και διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, αξιολόγηση προσωπικού, διορισμοί, ανελίξεις, κλπ) θα γίνονται από Ανεξάρτητες Αρχές και Εθνικά Συμβούλια τα οποία θα μισθώνουν για συγκεκριμένο έργο επιστημονικό προσωπικό και εμπειρογμώμονες με περιορισμένη συμμετοχή και θητεία για εξασφάλιση αξιοκρατικών κρίσεων.
Δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Έρευνας, η οποία θα εφαρμόζει την εθνική στρατηγική για την έρευνα και καινοτομία. Η Αρχή θα διαχειρίζεται όλες τις χρηματοδοτήσεις (Κρατικές, Ευρωπαϊκές, Ιδιωτικές), και θα διανέμει τους πόρους με πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία, θα ευθυγραμμίζεται με την ανάγκη εμπλοκής νέων ερευνητών, διασφάλισης αξιοκρατίας, επιστημονικές διαδικασίες και κριτήρια καθορισμού των προτεραιοτήτων έρευνας και κατανομής των πόρων.

διαβάστε επίσης