8 Νοεμβρίου, 2016

Αναστολή δημοπράτησης δημοσίων έργων

Στις 8 Αυγούστου 2016 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Μέχρι σήμερα, με αφορμή τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις διαδικασίες δημοπράτησης και εκτέλεσης έργων και της μη έγκρισης και έκδοσης των τευχών διακηρύξεων, έχουν παγώσει όλες οι προγραμματισμένες δημοπρατήσεις έργων. Έχουν δοθεί με κάποιες εγκυκλίους οδηγίες ότι μέχρι την έκδοση των διακηρύξεων τα έργα μπορούν να δημοπρατούνται με προσαρμογή των παλιών διακηρύξεων στη νέα νομοθεσία με ευθύνη των φορέων δημοπράτησης των έργων. Ωστόσο, κανένας φορέας δεν έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη. Για την εφαρμογή του νόμου απαιτούνται μια σειρά από συμπληρωματικά νομοθετήματα και εγκύκλιοι, το πλήθος των οποίων είναι τόσο μεγάλο, ώστε να είναι αδύνατη η έκδοσή τους σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών. Όμως, το πάγωμα των δημοπρατήσεων Δημοσίων Έργων, πέρα από το ότι χειροτερεύει το ήδη ασφυκτικό κλίμα της αγοράς, έχει σαν αποτέλεσμα να χαθούν και χρηματικά ποσά από έργα που χρηματοδοτούνται από Διεθνείς Οργανισμούς, όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας ανάλωσης των πιστώσεων.  

Ο βουλευτής Λάρισας με το Ποτάμι, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά γιατί καθυστερεί η έκδοση των πρότυπων τευχών διακήρυξης, που θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί μαζί με το ν. 4412/2016 και πότε θα εκδοθούν τα Προεδρικά Διατάγματα, οι Υπουργικές Αποφάσεις και οι απαραίτητες εγκύκλιοι για την εφαρμογή του νόμου. Επίσης, τι θα γίνει με τα χρήματα, που χάνονται από ΕΕ και ΝΑΤΟ, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας ανάλωσης των πιστώσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Αναστολή δημοπράτησης δημοσίων έργων»

Κύριε Υπουργέ,

στις 8 Αυγούστου 2016 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Μέχρι σήμερα, με αφορμή τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις διαδικασίες δημοπράτησης και εκτέλεσης έργων και της μη έγκρισης και έκδοσης των τευχών διακηρύξεων, έχουν παγώσει όλες οι προγραμματισμένες δημοπρατήσεις έργων. Έχουν δοθεί με κάποιες εγκυκλίους οδηγίες ότι μέχρι την έκδοση των διακηρύξεων τα έργα μπορούν να δημοπρατούνται με προσαρμογή των παλιών διακηρύξεων στη νέα νομοθεσία με ευθύνη των φορέων δημοπράτησης των έργων. Ωστόσο, κανένας φορέας δεν έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη.

Για την εφαρμογή του νόμου απαιτούνται μια σειρά από συμπληρωματικά νομοθετήματα και εγκύκλιοι, το πλήθος των οποίων είναι τόσο μεγάλο, ώστε να είναι αδύνατη η έκδοσή τους σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών. Όμως, το πάγωμα των δημοπρατήσεων Δημοσίων Έργων, πέρα από το ότι χειροτερεύει το ήδη ασφυκτικό κλίμα της αγοράς, έχει σαν αποτέλεσμα να χαθούν και χρηματικά ποσά από έργα που χρηματοδοτούνται από Διεθνείς Οργανισμούς, όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας ανάλωσης των πιστώσεων.  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Γιατί καθυστερεί η έκδοση των πρότυπων τευχών διακήρυξης που θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί μαζί με το ν. 4412/2016; Πότε θα εκδοθούν τα Προεδρικά Διατάγματα, οι Υπουργικές Αποφάσεις και οι απαραίτητες εγκύκλιοι για την εφαρμογή του νόμου;

2) Τι θα γίνει με τα χρήματα που χάνονται από ΕΕ και ΝΑΤΟ λόγω παρέλευσης της προθεσμίας ανάλωσης των πιστώσεων;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας

Σχετικά