23 Μαΐου, 2019

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο στην Ευρώπη

Γιώργος Κορκόβελος

Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο υποχωρεί. Η Ευρώπη χάνει συνεχώς μερίδιο τόσο στην παγκόσμια οικονομία όσο και στον παγκόσμιο πληθυσμό. Η ανάπτυξή της υστερεί σε σύγκριση με τις άλλες παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις όπως είναι οι ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία. Παράλληλα, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των Κρατών-Μελών αναδεικνύουν μια κρίσιμη αδυναμία και παθογένεια του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στην αρχιτεκτονική των θεσμών της, περαιτέρω εμβάθυνση της Οικονομικης και Νομισματικής Ένωσης και ενίσχυση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο που να συνοδεύονται από ένα επενδυτικό σοκ κυρίως με κατεύθυνση τις πιο ευάλωτες και ασθενέστερες οικονομίες.

Η κάθε χώρα από μόνη της έχει χάσει την δυνατότητα να αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις. Σε μια παγκοσμιοποιημένη Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού τα μεγάλα προβλήματα της εποχής, είτε είναι θέματα άμυνας και ασφάλειας, κλιματικής αλλαγής, εγκληματικότητας, αντιμετώπισης μεταναστευτικών ροών, οικονομικών κρίσεων είτε αφορούν το εμπόριο με τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης συνδυάζουν φιλελεύθερη αντίληψη, κοινωνική εμβάθυνση και προστασία της Ευρώπης από τη παγκοσμιοποίηση. Στοχεύουν σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα στηρίζεται στην βιώσιμη ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

1. Ενα κοινό νόμισμα πρέπει να έχει όχι μόνο κοινούς θεσμούς, αλλά και ισχυρό κοινό προϋπολογισμό για επενδύσεις και αλληλεγγύη.

Μια οικονομική και πολιτική σύγκλιση έχει πρωταρχικό στόχο την μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Για αυτό χρειάζονται η δημιουργία ισχυρού Κοινού Προϋπολογισμού και εργαλεία οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. Χρειαζόμαστε κυρίως εργαλεία κοινής ανάληψης και επιμερισμού κινδύνων.

Η Ελλάδα βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής ενοποίησης κυρίως με την συμμετοχή της στη ΟΝΕ. Η συνεισφορά των ευρωπαϊκών ταμείων στις επενδύσεις είτε για υποδομές, ανταγωνιστικότητα η κοινωνικό κράτος αποτελούν την βασική πηγή χρήματων για δημόσιες επενδύσεις. Αυτό είναι αναμφισβήτητα ένα πλεονέκτημα. Δεν είναι όμως αρκετό για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο που αποκλίνει όλο και περισσότερο από τις άλλες χώρες της ΕΕ. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, που δεν δείχνει σημάδια σύγκλισης με τις πλούσιες χώρες του βορρά αλλά απόκλισης.

Η σημερινή αρχιτεκτονική της ONE είναι ατελής σε πολλά θέματα και αφορούν τη δημοσιονομική συνεργασία, τη φορολογική εναρμόνιση, τον στενότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τα εργαλεία σύγκλισης. Τα κενά της αρχιτεκτονική της την καθιστούν ευάλωτη. Η μεταρρύθμιση και εμβάθυνση της Ευρωζώνης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ελληνική οικονομία για να περάσει σε μια ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση βρίσκεται σε κρίσιμη περίοδο. Μια οπισθοχώρηση σε εθνικές πολιτικές θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα μας. Δεν είναι καταστροφολογία αλλά πραγματικότητα. Σε μια παγκοσμιοποιημένη κατάσταση πραγμάτων η χώρα μας έχει ανάγκη από κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές.

Για την Ελλάδα έχει μεγάλη σημασία να ενισχυθεί η ενωσιακή μεθοδος με ισχυρό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ενίσχυση του διακυβερνητικού συντονισμού δεν συμφέρει την Ελλάδα γιατί εκεί κυριαρχούν αναπόφευκτα τα ισχυρότερα Κράτη – Μέλη και αυτό το βλέπουμε με την λειτουργία του Eurogroup. Μια ενισχυμένη συνεργασία όπως είναι η ΟΝΕ σημαίνει παραχώρηση πολιτικής εξουσίας σε συλλογικά θεσμικά όργανα και απαιτεί πολιτική βούληση για την τήρηση κανόνων.

- Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης για κοινό προϋπολογισμό των χωρών της ζώνης Ευρώ και κοινό Υπουργό οικονομικών και οικονομίας που θα είναι κάτω από τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι προς το απόλυτο συμφέρον της Ελλάδας.

- Χρειάζεται ισχυρός προϋπολογισμός. Ο σημερινός προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύει περίπου το 1,1% του ΑΕΠ της ΕΕ και είναι ελάχιστος για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της. Αν σκεφτούμε ότι ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός των ΗΠΑ είναι 21% του ΑΕΠ, αντιλαμβανόμαστε ότι αν δεν αυξηθεί ουσιαστικά, με την στήριξη ιδίων πόρων από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, δεν θα υπάρξει μια ισχυρή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

- Ο εφοδιασμός της Ευρωζώνης με προϋπολογισμό και δημοσιονομική ικανότητα προς όφελος των ασθενέστερων κρατών μελών αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα για την Ελλάδα αφού θα επιτρέψει να δημιουργηθούν εργαλεία οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. Θα έχει την δυνατότητα να επεμβαίνει σταθεροποιητικά στα κράτη μέλη που διέρχονται ύφεση η ανεργία διοχετεύοντας σημαντικούς επενδυτικούς πόρους, καθώς και επείγουσα χρηματοοικονομική βοήθεια για την αντιμετώπιση οικονομικών κρίσεων.

- Η εμβάθυνση της κοινωνικής Ευρώπης με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανεργίας που θα συμπληρώνει τα ταμεία πρόνοιας στα κράτη μέλη όπως και την θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

- Πανευρωπαϊκή προστασία των αποταμιεύσεών σε περίπτωση κρίσης: Χρειάζονται περεταίρω βήματα προς την τραπεζική ενοποίηση με την θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων μέχρι του ύψους των 100.000 ευρώ. Σήμερα η εγγύηση αυτή είναι στον αέρα αφού βασίζεται μόνο σε εθνικά κεφάλαια που δεν υπάρχουν για να καλύψουν μια έκτακτη κατάσταση. Είναι σαφές ότι το μετρό αυτό θα αποτρέψει ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων μας να φεύγουν προς στις χώρες με ισχυρότερη οικονομία.

- Προϋπολογισμός 2021–2027: Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές θα πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και η Ελλάδα στην συνέχεια να αξιοποιήσει τις χρηματοδοτήσεις για έξυπνες επενδύσεις στην περιφέρεια και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και προγράμματα όπως αυτό της έρευνας η του ταμείου Ευρωπαϊκής Άμυνας που θα ενισχύσει την αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας.

- Τέλος, νακάνουμε το ευρώ νόμισμα αναφοράς στις διεθνείς μας συναλλαγές και να μην χρησιμοποιούμε μόνο το δολάριο.

2. Ενα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα στηρίζεται στην βιώσιμη ανάπτυξηκαι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

- Για να εκπληρωθούν οι φιλοδοξίες της συμφωνίας του Παρισιού, η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας πρέπει να επιταχυνθεί θεαματικά. Θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις για την χρηματοδότηση της οικολογικής μετάβασης. Η πολιτική απεξάρτησης από τον άνθρακα τα επόμενα 20, 30 χρόνια δίνει προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις καθαρές μεταφορές, την ανακαίνιση των κτηρίων με νέα ενεργειακά πρότυπα.

- Η Ευρωπαϊκή Αναγέννηση βάζει ένα άμεσο στόχο την κινητοποίηση 1000 δισεκατομμυρίων ευρώ για την οικολογική μετάβαση μέχρι το 2024. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνει την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κλιματικής Τράπεζας. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να κατευθύνεται στην πράσινη ανάπτυξη. Αυτό είναι σχεδόν μονόδρομος στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής αλλά και αναπτυξιακό πλεονέκτημα.

- Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των πρωτοπόρων στον πλανήτη όσον αφορά την καθαρή τεχνολογία. Το γεγονός αυτό καθιστά την κλιματική αλλαγή όχι μόνο μια πρόκληση, αλλά και επιχειρηματική ευκαιρία. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει πρωτοπόρα και καινοτόμα σε αυτόν τον τομέα και να στραφεί προς μια κυκλική οικονομία. Υπολογίζεται ότι η πλήρης εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων θα μπορούσε να αποφέρει στην Ελλάδα έως και 2 δισ. ευρώ ετησίως αν υπολογίσουμε τις δαπάνες για υγεία και προστασία του περιβάλλοντος.

3. Μια Ευρώπη που να προστατεύει τις επιχειρήσεις της από την παγκοσμιοποίηση

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης στοχεύουν σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα συνδέει τις υψηλές προδιαγραφές που απαιτούνται σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, των καταναλωτών, των κοινωνικών δικαιωμάτων με τα εμπορικά μας συμφέροντα. Να αντιμετωπιστεί κυρίως ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τρίτες χώρες και να δημιουργηθεί ένα δίκαιος ανταγωνισμός στα σύνορα της Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται:

- η φορολόγηση στα σύνορα προϊόντων που δεν τηρούν αυτές τις προδιαγραφές καθώς και η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Εμπορικού Εισαγγελέα που θα τιμωρεί γρήγορα την παραβίαση αυτών των ρητρών.

- η προτίμηση στις δημόσιες προμήθειες, επιχειρήσεων που το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής των βρίσκεται στην Ευρώπη.

- η απαγόρευση σε ξένες εταιρείες να εγκατασταθούν στην Ευρώπη εάν προσβάλουν στρατηγικά συμφέροντα η εάν δεν συμμορφώνονται με τους περιβαλλοντικούς όρους, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους φορολογικούς κανόνες.

4. Τον έλεγχο και την φορολόγηση των πολυεθνικών κολοσσών στις χώρες που δραστηριοποιούνται και όχι σε φορολογικούς παράδεισους

Υπολογίζεται ότι οι πολυεθνικές υψηλής τεχνολογίας φορολογούνται με περίπου 8% την στιγμή που ο μέσος όρος των παραδοσιακών επιχειρήσεων φορολογείται με 23%.

- Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από την φορολόγηση των ψηφιακών κολοσσών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη θα χρηματοδοτήσουν τον προϋπολογισμό ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας.

- Προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τόσο με ευρωπαϊκά κονδύλια όσο και με σημαντικά φορολογικά κίνητρα.

ΠΗΓΗ: globalview.gr

* Ο Γιώργος Κορκόβελος είναι στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Ποτάμι