10 Μαρτίου, 2017

Ήρεμα, ήρεμα δεν είμαι τρομοκράτης...

Ποτάμι

Δεν πρόκειται για απόσπασμα υπεύθυνης δήλωσης που ζητάει η Χωροφυλακή στην Ελλάδα του 1960, αλλά για δήλωση που πρέπει να υπογράψουν οι υπεύθυνοι των επαρχιακών εφημερίδων, με βάση εντολή των τελευταίων εβδομάδων προκειμένου να πάρουν διαφήμιση από δημόσιο φορέα, ακόμη και αν πρόκειται για 30 ευρώ...

Πρέπει να δηλώσουν λοιπόν:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1988 δηλώνω ότι:

α) δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για:

-τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή
-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Σε επόμενη εγκύκλιο θα ζητούν να δηλώνουν ότι είναι φανατικοί θεατές της εκπομπής της ΥΕΝΕΔ... συγγνώμη της ΕΡΤ... «Με Αρετή και Τόλμη».