26 Μαρτίου, 2019

Η «γνωστή- άγνωστη» Ευρώπη για την γενιά μας

Όθωνας Καίσαρης

Η Ευρώπη της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της προόδου, δίνει μάχη απέναντι στα κλειστά σύνορα, τον διχασμό, την εθνική κυριαρχία.

Η υψηλή ανεργία, η δομική γραφειοκρατία της και η έλλειψη ενιαίου Ευρωπαϊκού κέντρου παραγωγής πολιτικής είναι βούτυρο στο ψωμί των δεύτερων.

Ξεχνάμε, και αν δεν γνωρίζαμε οφείλουμε να ρωτήσουμε πριν ρίξουμε την ψήφο μας, όμως ότι η Ευρώπη της συνεργασίας έχει να επιδείξει μία σειρά από επιτεύγματα τα οποία είναι μέρος της καθημερινότητάς μας.

Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πλέον πολιτικές, σε επίπεδο Ένωσης και όχι Κρατών- Μελών να τονίσω, που επηρεάζουν τις σπουδές του παιδιού μας, την εργασιακή κατάρτιση του ανειδίκευτου φίλου μας, την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης της γειτονιάς μας, του ρόλου μας ως πολίτες, κτλ.κτλ..

Ενδεικτικά θα αναφερθώ στην σημασία του Προγράμματος Erasmus+, το οποίο “τρέχει” από το 1987 ως πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, ενώ από το 2014 συνδυάζει όλα τα τρέχοντα προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

Το Erasmus+, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο την στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη, έχει διττό ακροατήριο: Ευρωπαίους πολίτες και οργανισμούς.

Στους Ευρωπαίους πολίτες περιλαμβάνονται οι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να εμβαπτιστούν σε μία νέα ευρωπαϊκή κουλτούρα, το ακαδημαϊκό προσωπικό για την μετάδοση των γνώσεών τους και παροχή την εξειδικευμένων γνώσεων σε νέες αγορές, ενώ νέοι έχουν την δυνατότητα επαγγελματικής εκπαίδευσης, δικτύωσης, κατάρτισης και μαθητείας κατάρτισης.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ασκούν δράσεις ανάπτυξης και δικτύωσης, όπως στρατηγική βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού τους, ανάπτυξη οργανωτικών ικανοτήτων και δημιουργία διακρατικών εταιρικών σχέσεων συνεργασίας με οργανισμούς από άλλες χώρες με στόχο την επίτευξη καινοτόμων αποτελεσμάτων ή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

ΟΙ διάφορες βασικές δράσεις λοιπόν του προγράμματος αφορούν την μαθησιακή κινητικότητα φοιτητών, προσωπικού, εθελοντών, εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και νέων, τις στρατηγικές συμπράξεις για την ενίσχυση της καινοτομίας σε κάθε τομέα, καθώς και κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση της συνεργασίας, της αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών, τις συμμαχίες γνώσης για την ενίσχυση της καινοτομίας στην ανώτατη εκπαίδευση σε συνεργασία με επιχειρήσεις, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης, την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής μέσω της συμμετοχής των νέων στο δημοκρατικό βίο.

Και άλλα πολλά.

Καινοτομία. Επιχειρηματικότητα. Εκπαίδευση. Συμπράξεις. Μεταρρυθμίσεις. Καλές πρακτικές. Κοινοπραξίες. Άνθρωποι & επιχειρήσεις. Ευρώπη.

Το σύνολο του προϋπολογισμού για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020 ανήλθε περίπου στα €16,3 δις., 21.000 εγκεκριμένα Έργα και 79.000 ωφελούμενους οργανισμούς.

Βάσει της ετήσιας αναφοράς του 2016, ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανήλθε στα €2.271.131.085.Ολογράφως: 2 δις, διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ και κάτι ψιλά διατέθηκαν σε δράσεις όπως οι προαναφερθείσες.

Εκ των οποίων, περισσότερο από τα μισά (€1.236.494.858) δόθηκαν σε προγράμματα στην θεματική ενότητα της κινητικότητας των ατόμων, και €456.250.424 σε προγράμματα συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας και την ανταλλαγής καλών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο.

Επιτρέψτε μου να βάλω λίγο και προσωπική χροιά στο επιχείρημα.

Εργαζόμενος σε εταιρεία συμβούλων, διαχειρίζομαι 3 προγράμματα Erasmus+, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2Κ ευρώ.

Προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, μέσω της συγκριτικής εξέτασης των προβλημάτων και των περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες προκειμένου να συστήσουν μία εταιρεία, την ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από γενιά σε γενιά, και την προοπτική ένταξης στην αγορά εργασίαςτης χειροτεχνίας των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο.

Προγράμματα τα οποία θα προτείνουν καλές πρακτικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ύστερα από συγκριτικές μελέτες στις αντίστοιχες αγορές των εταίρων, με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές τους.

Το μεγαλύτερο εξ αυτών έχει 11 εταίρους- ακαδημαϊκούς φορείς και εταιρείες συμβούλων- από εννιά (9) ευρωπαϊκές χώρες, με τον Βρετανό εταίρο να είναι ο πιο φιλοευρωπαίος από όλους.

Σαφώς και η ΕΕ αντιμετωπίζει επιμέρους προβλήματα: έλλειψη ηγεσίας, γραφειοκρατική δομή, έλλειψη πολιτικής βούλησης ενίσχυσης των ομόσπονδων δομών.

Υπάρχει όμως μία δοκιμασμένη λύση, η οποία εφαρμόζεται με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η μείωση της νεανικής ανεργίας, η προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων, κυρίως σε νέες δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας, η ενθάρρυνση των νέων να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή δημοκρατία, η στήριξη της καινοτομίας, της συνεργασίας και των μεταρρυθμίσεων, η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η προώθηση της συνεργασίας και της κινητικότητας με τις χώρες εταίρους της ΕΕ είναι τομείς με σαφή βελτίωση και ορατό αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας, που δεν πρέπει να θυσιάσουμε στο πλαίσιο μία “κακής ψήφου” ή ψήφου αγανάκτησης.

Θέλουμε να είμαστε ισότιμοι εταίροι σε μία Ομόσπονδη Ευρώπη, Ευρώπη των Πολιτών, η οποία επηρεάζει την ζωή μας, σημαδεύει γενιές και οφείλουμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε.

Πηγή: euractiv.gr

*Ο Όθωνας Καίσαρης είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Ποτάμι

Σχετικά