26 Νοεμβρίου, 2016

Το Ποτάμι στο Συνέδριο της ΠΕΔ Ηπείρου

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Χαιρετισμό απηύθυνε ο περιφερειακός συντονιστής Ηπείρου Μπούγιας Πέτρος στο ετήσιο τακτικό συνέδριο περιφερειακής ένωσης δήμων Ηπείρου με θέμα «Νέο μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης του κράτους μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση», σε συνεργασία με τον Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον οποίο και επάξια εκπροσώπησε . Μεταξύ άλλων προβάλλοντας τις κατευθυντήριες γραμμές της αυτοδιοικητικής πολιτικής του Ποταμιού τόνισε:
“ Για να αλλάξει το υπερ-συγκεντρωτικό και υδροκέφαλο κράτος είναι απαραίτητο να ενισχυθεί αποφασιστικά ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην αυτο-διοίκηση πρέπει να έχουν τρεις βασικούς άξονες.
1. Αυτο- χρηματοδότηση
2. Αυτο-έλεγχος
3. Αυτο-νομία

- Θα πρέπει να αποκτήσουν οι Δήμοι την οικονομική τους αυτοτέλεια, πρέπει να μεταφέρουμε πόρους στους ΟΤΑ με βασική πηγή εσόδων ένα βελτιωμένο και αντικειμενικό φόρο ακινήτων . Κατά τον τρόπο αυτό υλοποιείται η δικαιότερη κατανομή των βαρών στους πολίτες/δημότες και η αποτελεσματικότερη είσπραξη αυτών ως άμεσα συνδεδεμένη με απτά και καθημερινά ανταποδοτικά οφέλη.(ολοκληρωμένο σύστημα ανταποδοτικής τοπικής φορολογίας).

-Να μεταφέρουμε άμεσα πλήθος αρμοδιοτήτων στους τομείς της φορολόγησης, της Χωροταξίας, Παιδείας, Πρόνοιας και Υγείας, Πολιτισμού, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, της εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης.

-Να ενίσχυσουμε τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

-Να απλοποίησουμε τις διαδικασιες όσον αφορά τα έργα των Ο.Τ.Α. Αξιολόγώντας τα αποτελεσμάτα και την επίτευξη των στόχων των αναπτυξιακών προγραμμάτων και όχι απλώς της απορροφητικότητας.
Οι Ο.Τ.Α. να αναλαμβάνουν κάθε αρμοδιότητα που σχετίζεται με την αγροτική ανάπτυξη και τον πρωτογενή τομέα και να ασκείται σε τοπικό επίπεδο.

Να αναδιάρθρωσουμε το παλαιωμένο παραγωγικό προτύπο με έμφαση σε πρωτοβουλίες και σε επενδύσεις πράσινης ανάπτυξης.

-Να εξετάσουμε τη δημιουργία Μητροπολιτικών Δήμων, βάσει των ευρωπαϊκών μητροπολιτικών προτύπων

-Να ενίσχυσουμε τη συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα με αναπτυξιακό περιφερειακό περιεχόμενο.

- Να υλοποιήσουμε τη μετάβαση στις “Έξυπνες πόλεις”: Αξιοποιώντας όλες τις δυνατοτήτες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ηλεκτρονικοποίηση επικοινωνιών, την υιοθέτηση σύγχρονων εφαρμογών “internet of things”, την προώθηση ανοικτών δεδομένων, ανοικτού λογισμικού.

Στα πλαίσια του αυτo-ελέγχου απαιτείται οριστική απαγκίστρωση από τον κρατικό εναγκαλισμό και ταυτόχρονη εξάλειψη των καθυστερήσεων στην απόδοση των οφειλομένων με αναδιάρθρωση και ταυτόχρονη απλοποίηση των μηχανισμών εποπτείας επί των ΟΤΑ καθώς και η θέσπιση αυστηρών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

-Απαιτείται εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου περί ελέγχου νομιμότητας. Επικαιροποίηση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Άμεσος κοινωνικός έλεγχος και κοινωνική λογοδοσία.  Εισαγωγή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας.
- Άνοιγμα στην κοινωνία των πολιτών – εξωστρέφεια - θεσμοθέτηση διαδικασιών διαβούλευσης ως προαπαιτούμενο αυτοδιοικητικών αποφάσεων.
- Η αυτονομία και η αποτελεσματικότητα προυποθέτει θεσμοθετημένη εναλλαγή στην εξουσία και δυνατότητα επιλογής, τουτέστιν αλλαγή εκλογικού συστήματος με πρόβλεψη ορίου εκλογιμότητας δύο έως τριών θητειών για Δημάρχους/ Περιφερειάρχες και αντίστοιχους συμβούλους ως μοναδικό μέσο αντιμετώπισης της διαφοράς που εντοπίζεται στις αυτοδιοικητικές δομές.

- Επανασχεδιασμός της καταστατικής θέσης των αιρετών, ώστε να μην περιλαμβάνει αντικίνητρα για την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες.
- Υποστήριξη/ενίσχυση/διευκόλυνση της “Τοπικής Διπλωματίας”, δηλαδή της συνεργασίας των Ο.Τ.Α. με αυτοδιοικητικούς φορείς άλλων Κρατών και της συμμετοχής τους στα ευρωπαϊκά-διεθνή αυτοδιοικητικά όργανα, με στόχο την άντληση τεχνογνωσίας αλλά και πόρων.
Κι αν όλα τα παραπάνω που αφορούν την αυτο- χρηματοδότηση, αυτο-έλεγχο, αυτο-νομία εικάζουν αυτονόητα σε σύγχρονα ευρωπαικά κράτη στην χώρα μας δυστυχώς χρειάζεται μια επανάσταση του αυτονόητου και της κοινής λογικής για να εφαρμοστούν. Η ευθύνη του πολιτικού συστήματος, των εκάστοτε κυβερνήσεων και το κοινοβουλίου που νομοθετεί είναι μεγάλη. Το Ποτάμι θα μάχεται πάντα στην κατευθυνση της δημιουργίας μιας όσο το δυνατό πιο ανεξάρτητης και ισχυρής τοπικής αυτοδιοίκησης.
Πέρα από την ευθύνη των πολιτικών κομμάτων, έχει συλλογική ευθύνη και η κοινωνία αλλά και ο ατομική ευθύνη ο κάθε πολίτης να συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου το τοπικής αυτοδιοίκησης.
Είναι επίκαιρα ακόμη και σήμερα τα λόγια του σπουδαίου αρχαίου Αθηναίου νομοθέτη και φιλόσοφου, του Σόλωνα: Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει (μτφρ: όταν μάθεις να διοικείσαι, τότε θα μάθεις να διοικείς)…”

Σχετικά