16 Μάρτιος, 2016

Το Ποτάμι για την εξωτερική πολιτική

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Μια ρεαλιστική, με συνοχή και συνέχεια εξωτερική πολιτική, αποτελεί σημαντικό εργαλείο με το οποίο μπορεί να διασφαλίζεται η πρόοδος της χώρας και η ανταγωνιστικότητά της. Το συμφέρον της Ελλάδας στηρίζεται στη διαρκή προβολή της θετικής της εικόνας. Της εικόνας μιας ενεργά παρούσας και διπλωματικά δραστήριας Ελλάδας που, παράλληλα με τα μείζονα θέματα εθνικής σημασίας που την απασχολούν, παρεμβαίνει στη διεθνή σκηνή, προχωρεί σε προσεγγίσεις και συνεργασίες. Το Ποτάμι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων, τα οποία αποτελούν δυνητικές απειλές για την ειρήνη και τη σταθερότητα, όχι μονο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής,
 • η διεθνής τρομοκρατία,
 • η ανεξέλεγκτη διακίνηση όπλων,
 • η παράτυπη μετανάστευση,
 • η πειρατεία,
 • η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών,
 • η διαφθορά,
 • οι περιφερειακές και οι εσωτερικές συγκρούσεις
 • οι οικολογικές, υγειονομικές και επιδημιολογικές προκλήσεις,
 • η αλλαγή του κλίματος,
 • οι απειλές για την ασφάλεια των πληροφοριών κ.α.

Η τρέχουσα δεινή οικονομική συγκυρία, που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της  πλήρους ελευθερίας των κινήσεών μας, δεν πρέπει να καθηλώνει την Ελλάδα σε αδράνεια. Αποτελεί, αντίθετα, σημαντικό κίνητρο για να γίνει καθορισμός στόχων καθώς και σοβαρή επεξεργασία προτάσεων και μέτρων άρσης των εμποδίων με γειτονικές μας χώρες με μέτρο, πάντα, το συμφέρον της χώρας και τη σταθερότητα στην περιοχή. Επιβάλλεται να προχωρήσει η Ελλάδα στην εφαρμογή της πολιτικής ενός «δυναμικά παραγωγικού παράγοντα» σε όλη τη γειτονιά της, κάτι που πρέπει να αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο της εξωτερικής της πολιτικής. Η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει, προσεκτικά προετοιμασμένες, διπλωματικές πρωτοβουλίες στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Α. Μεσογείου μεσολαβώντας και καταθέτοντας συγκροτημένες κια εφικτές προτάσεις. Το πεδίο δράσης δεν είναι μόνο η εστία της κάθε κρίσης. Είναι οι Διεθνείς Οργανισμοί και οι πρωτεύουσες των χωρών που μπορούν και επιθυμούν να συμβάλουν σε παρόμοιες προσπάθειες. Η ποικιλομορφία και η πολυπλοκότητα των διεθνών προβλημάτων επιβάλλουν την έγκαιρη αξιολόγηση της προτεραιότητας κάθε μιας από αυτές. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία στη διεθνή σκηνή πρέπει να πραγματοποιείται με το συντονισμό όλων των κλάδων της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπηρεσιών. Τον συντονισμό αυτόν θα έχει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόταση: Για την αποτελεσματική προώθηση των σημαντικών θεμάτων και επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής, το Ποτάμι κρίνει αναγκαία:

 1. τη συνταγματική πρόνοια για την αναβάθμιση και μετατροπή του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής σε Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας. Το προτεινόμενο Συμβούλιο θα υπάγεται και συγκαλείται από τον Πρωθυπουργό σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Θα μετέχουν οι Υπουργοί Οικονομικών, Εξωτερικών, Άμυνας, ο Α/ΓΕΕΘΑ, ο Διοικητής της Ε.Υ.Π. και επιτελείς του ΥΠΕΞ, του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ και
 2. Τη θέσπιση της θέσης του Μόνιμου Υφυπουργού Εξωτερικών με συγκεκριμένη χρονική θητεία.

1. Oι βασικές προτεραιότητες (στόχοι) της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας:

 • η διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας,
 • η προστασία και η ενίσχυση της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας,
 • η διασφάλιση της σταθερής και ισχυρής θέσης της χώρας στην παγκόσμια κοινότητα ως ιδιαίτερα σημαντικού γεωπολιτικού χώρου,
 • η επίλυση των διεθνών και περιφερειακών προβλημάτων στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των προβλέψεων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,
 • η συνεχής προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της παγκόσμιας σταθερότητας
 • η εξάλειψη των εστιών έντασης και συγκρούσεων και η πρόληψη δημιουργίας νέων στις περιοχές της ΝΑ Ευρώπης και της Α. Μεσογείου,
 • η δημιουργία ευνοϊκών εξωτερικών συνθηκών για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και της μετάβασης προς την καινοτόμο πορεία της ανάπτυξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του Ελληνικού λαού,
 • η ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων καλής γειτονίας με όλες τις χώρες της ευρύτερης γειτονικής περιοχής,
 • η ανάπτυξη διμερών και πολυμερών σχέσεων στη βάση μιας αμοιβαία επωφελούς και ισότιμης εταιρικής σχέσης με άλλα κράτη καθώς επίσης και με διακρατικές συνεργασίες με βάση τις αρχές του σεβασμού της ανεξαρτησίας και της εθνικής κυριαρχίας και της υπεράσπισης των εθνικών προτεραιοτήτων χωρίς τη χρήση βίας,
 • η ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών θέσεων της Ελλάδας, με τη διπλωματική υποστήριξη των συμφερόντων των ελληνικών οικονομικών φορέων στο εξωτερικό
 • η προστασία, σε όλες τις πτυχές, των δικαιωμάτων και νόμιμων συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό,
 • η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και της ενίσχυσης της μελέτης και εκμάθησής της στον κόσμο,
 • η προαγωγή των πολιτιστικών επιτευγμάτων των ελλήνων δημιουργών,
 • η διαρκής δραστηριοποίηση για την ενοποίηση των Ελλήνων της Διασποράς. Η δύναμη της Ελληνικής Ομογένειας έχει αποδειχθεί πολλαπλά χρήσιμη και καταλυτική.

2. Οι γενικές θέσεις του Ποταμιού για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας

 • Επιβάλλεται η Ελλάδα να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη γεγονότων που μπορούν να διασαλεύσουν τη σταθερότητα και την ειρήνη. Παράλληλα, έχοντας επίγνωση του σημαντικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει για τη διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή της, να συνεργάζεται, βάσει των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, με κάθε κράτος για την επίλυση προβλημάτων.
 • Τα Ηνωμένα Έθνη, των οποίων ο ρόλος έχει αποδειχθεί κεφαλαιώδης λόγω της μοναδικής νομιμότητας που διαθέτουν, πρέπει να αποτελούν το κέντρο της ρύθμισης των διεθνών σχέσεων και του συντονισμού επίλυσης των διεθνών προβλημάτων.
 • Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης του νομικού πλαισίου των διεθνών σχέσεων ενώ, παράλληλα, τηρεί πιστά τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της. Η διατήρηση και ενίσχυση του διεθνούς αυτού νομικού καθεστώτος είναι μια από τις πτυχές προτεραιότητας των δραστηριοτήτων της στη διεθνή σκηνή. Και αυτό, με σκοπό να εξασφαλισθεί η ειρηνική και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των κρατών και ο σεβασμός της ισορροπίας ανάμεσα στα αντικρουόμενα συμφέροντά τους καθώς επίσης και να διασφαλισθεί η περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα.
 • Η Ελλάδα τηρεί πιστά τις διεθνείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες.
 • Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της συμμόρφωσης όλων των κρατών με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, με τη Σύμβαση για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής και αποθήκευσης βιολογικών και τοξινικών όπλων και για την καταστροφή τους, καθώς και με τη σύμβαση για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και, τελικά, για την καταστροφή τους.
 • Η Ελλάδα θεωρεί ότι αυθαίρετη προώθηση των συμφερόντων ορισμένων κρατών και η μη συμμόρφωση με τα βασικά πρότυπα και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως η χρήση βίας ή η απειλή χρήσης βίας, η μη ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών, ο μη σεβασμός της κυριαρχίας των κρατών και της εδαφικής τους ακεραιότητας, θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα και την ομαλή συνύπαρξη των κρατών και των λαών τους.
 • Η Ελλάδα θεωρεί τον αγώνα κατά της διεθνούς τρομοκρατίας ως ένα από τους βασικούς στόχους της εθνικής και της εξωτερικής πολιτικής της και λαμβάνει, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με την εσωτερική της νομοθεσία, όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση και την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον Ελλήνων και ξένων πολιτών, για την πρόληψη τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, στο έδαφός της ή σε τρίτες χώρες, εις βάρος των πολιτών άλλων χωρών, για τη μη χορήγηση ασύλου ή βήματος προπαγάνδας σε τρομοκράτες και ηθικούς αυτουργούς της τρομοκρατίας, για την πρόληψη και την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
 • Η Ελλάδα επιδιώκει πολιτικές και διπλωματικές λύσεις στις περιφερειακές συγκρούσεις μέσα από συλλογικές προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, με την πεποίθηση ότι οι λύσεις μέσω συγκρούσεων είναι απαράδεκτες και ότι τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται αποκλειστικά βάσει των αρχών του Διεθνούς Δικαίου
 • Η Ελλάδα μάχεται με συνέπεια κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και κατά του οργανωμένου εγκλήματος σε συνεργασία με άλλα κράτη σε πολυμερές επίπεδο, τόσο στο πλαίσιο των εξειδικευμένων διεθνών οργανισμών όσο και σε διμερή βάση
  10. Η Ελλάδα υποστηρίζει τη δημιουργία, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και των άλλων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, αποτελεσματικών δομών συνεργασίας στον τομέα της αντιμετώπισης των καταστροφών σε φυσικό και ανθρώπινο επίπεδο, για την αντιμετώπιση των συνεπειών τους και των συστημάτων πρόβλεψης και έγκαιρης προειδοποίησης
 • Η Ελλάδα, την οποία αγγίζει σε εθνικό επίπεδο το προσφυγικό και η μετανάστευση συμμετέχει ενεργώς στη διεθνή και ευρωπαική συνεργασία για τη ρύθμιση των μεγάλων αυτών προκλήσεων.
 • Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της καταπολέμησης του εξτρεμισμού, της μισαλλοδοξίας, των διακρίσεων και των διαιρέσεων σε εθνοτικό, θρησκευτικό, γλωσσικό, πολιτιστικό και άλλο επίπεδο.

3. Ειδικές θέσεις του Ποταμιού για την Εξωτερική Πολιτική

Α. Το Ποτάμι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Το Ποτάμι, γνωρίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στον πυρήνα της δημοκρατίας και ότι η προστασία τους αποτελεί αυτοτελή υποχρέωση της χώρας μας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, θεωρεί ότι αυτά πρέπει να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής της πολιτικής. Η δέσμευση αυτή μεταφράζεται τόσο σε ενέργειες πολιτικού και διπλωματικού χαρακτήρα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο όσο και σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, τους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με ελληνικές ή ξένες ΜΚΟ. Παράλληλα με τα θέματα αυτά, η ελληνική διπλωματία οφείλει να καταπολεμά, με τη δράση της σε πολυμερές και διμερές επίπεδο, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου και αν αυτά διαπράττονται.

Β. Η Ελλάδα και οι γειτονικές της χώρες:

Το Ποτάμι θεωρεί επιβεβλημένη την ουσιαστική συνεργασία με τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι χώρες της περιοχής είναι στρατηγικής σημασίας για τη Ελλάδα η οποία θεωρεί ότι η μεταξύ τους ισότιμη συνεργασία είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την παγίωση της ειρήνης, της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Οι βασικές γραμμές που υιοθετεί το Ποτάμι για την πολιτική της Ελλάδας στη γεωγραφική γειτονιά της είναι:

Η σοβαρή και χωρίς κομματικές εκμεταλλεύσεις συνεννόηση με όλους τους γείτονες που χτυπούν την πόρτα της ΕΕ, ότι η Ελλάδα θα είναι στο πλευρό τους, όχι μεροληπτικά αλλά διότι θεωρεί ότι είναι και δικό της συμφέρον να περιβάλλεται από πραγματικά ευρωπαικές χώρες. Κι αυτό θα γίνει αν όλοι οι υποψήφιοι προσαρμοστούν στους κανόνες και τις προυποθέσεις που θέτει η ΕΕ. Και, μάλιστα, αφού θα έχουν κλείσει όλες οι διμερείς εκκρεμότητες των υποψηφίων με τα κράτη-μέλη.
Η διαρκής προώθηση της διμερούς πολιτιστικής, επιστημονικής και μορφωτικής συνεγασίας. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας έχουν καλό υλικό Επιστημονικό και σπουδαστικό. Με σοβαρά επεξεργασμένα και ανανεωμένα προγράμματα, το επιστημονικό περιβάλλον της περιοχής θα αλλάξει ενώ η προσέγγιση και η συνεργασία θα συμβάλουν στην εδραίωση ενός ευρύτερου κλίματος εμπιστοσύνης. Ο χώρος της Τέχνης και των Γραμμάτων είναι κι αυτός έτοιμος να παίξει τον πολύ σημαντικό του ρόλο στη διαμόρφωση μιας άλλης αντίληψης του κάθε λαού της περιοχής για τους γείτονές του. Οχι σαν εργαλείο παρωχημένης κρατικής προπαγάνδας αλλά σαν δίαυλος ροής σκέψης, αντιλήψεων, δημιουργίας.
Η ενθάρρυνση της διακρατικής οικονομικής, εμπορικής και ενεργειακής συνεργασίας και προσέγγισης των ελληνικών επιχειρήσεων με τις επιχειρήσεις των κρατών της εγγύς και της ευρύτερης γειτονίας.

Γ. Το Ποτάμι για το Κυπριακό
Τα 40 από τα περίπου 55 χρόνια από τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας,φέρουν την κηλίδα της στρατιωτικής τουρκικής κατοχής ενός μεγάλου τμήματος της επικράτειάς της. Διαπραγματεύσεις, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ , για την επίλυση του Κυπριακού, διεξάγονται από το 1975. Η στάση της τουρκικής πλευράς εμπόδισε τη, μέχρι σήμερα, επίτευξη προόδου.Το Ποτάμι, αντίθετο σε οποιαδήποτε “διευθέτηση” θα επιχειρούσαν να υπαγορεύσουν τρίτα κράτη ή οργανισμοί, στηρίζει τη διαπραγματευτική προσπάθεια του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ηγέτη των τουρκοκυπρίων για μια συνολική, συμφωνη με το Ευρωπαικο  Κεκτημενο και αξιες, αμοιβαία αποδεκτή, δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του χρονίζοντος αυτού προβλήματος.

Δ. Ειδικά για την Τουρκία
Η θέση του Ποταμιού είναι ότι οι συνεννοήσεις μεταξύ των δύο κρατών πρέπει να πάρουν δυναμικό χαρακτήρα. Είναι πλέον αναγκαίο οι Διερευνητικές Επαφές –που έχουν ξεπεράσει τις 50- να αποτελέσουν αντικείμενο του συνεχούς ενδιαφέροντος των ίδιων των Πρωθυπουργών των δύο χωρών. Το casus belli, ο πόλεμος με τον οποίο η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα αν η τελευταία εφαρμόσει ό,τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, πρέπει να πάψει να χρησιμοποιείται από την Τουρκία για να επιβάλει τις δικές της αντιλήψεις.

Το Ποτάμι πιστεύει ότι αν λειανθεί ο δρόμος με δέσμες πρωτοβουλιών -που μπορεί να βρίσκονται και πέρα από την κλασική γραμμή των διπλωματικών πολιτικών πρωτοβουλιών- θα μειωθεί σοβαρά το ενδεχόμενο αρνητικών εξελίξεων στις σχέσεις των δύο χωρών.

Η Ελλάδα πρέπει να προωθήσει δυναμικά τις σχέσεις της με την Τουρκία, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας κ.λπ. καθώς και την κεφαλαιώδη ευθύνη των δύο κρατών για τη σταθερότητα και την κατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, η Ελλάδα αναμένει από την τουρκική πλευρά να διέπεται αυστηρά και αυτή από τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, του Χάρτη και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Για το Ποτάμι, σκοπός είναι η ειρηνική συνύπαρξη των κρατών της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης και της Α. Μεσογείου. Και, μαζί μ΄αυτό, η αποφυγή αναταράξεων που θα μπορούσαν να ανακόψουν τη στόχευση αυτή.

Ε. Το Ποτάμι για τη διεθνή οικονομική και εμπορική διπλωματία:

Το Ποτάμι θεωρεί ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, που έχει ανεπτυγμένο ένα ευρύτατο διπλωματικό δίκτυο στον κόσμο, οφείλει να συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει, μεταξύ άλλων:

 • να στοχεύει στη στήριξη των επιχειρήσεών μας σε ξένες αγορές με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη διευκόλυνση και τη διαρκή ελληνική παρουσία στις διεθνείς αγορές ευνοώτας με κάθε θεμιτό τρόπο τη διεύρυνση τόσο του αριθμού των εξαγόμενων προϊόντων όσο και του γεωγραφικού πεδίου των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων
 • να προσελκύει στην Ελλάδα ξένα κράτη ή επιχειρήσεις προκειμένου να επενδύσουν στη χώρα μας και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης
 • να παρέχει κάθε νόμιμη υποστήριξη στις ελληνικές εταιρείες και τους Ελληνες επιχειρηματίες για να αναπτύξουν δραστηριότητες στις παραδοσιακές αγορές,
 • να λαμβάνει κάθε θεμιτό μέτρο για την όσο γίνεται μεγαλύτερη ανάπτυξη και διευκόλυνση της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και ιδιαίτερα αυτής που είναι υπό ελληνική σημαία.
 • να μεριμνά για την εξασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοίας και, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και άλλα κράτη, να δραστηριοποιείται για την καταπολέμηση της θαλάσσιας πειρατείας.
 • να αναδιαμορφώσει την πολιτική θεωρήσεων προκειμένου αυτή να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας.
 • να προχωρήσει σε ουσιαστική και αποτελεσματική επικοινωνία με τον κόσμο των επιχειρήσεων και των εταιριών. Για το σκοπό αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών σκόπιμο είναι, σε συνεργασία με τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς προώθησης του εισαγωγικού και εξωτερικού εμπορίου, να έρχεται, τακτικά και όχι περιστασιακά, σε σοβαρά προετοιμασμένες συναντήσεις εργασίας που θα καταλήγουν σε απολογισμούς και προτάσεις.
 • να διευκολύνει και να προωθεί κάθε προοπτική ενεργειακής συνεργασίας με τους ξένους οικονομικούς της εταίρους.

ΣΤ. Το Ποτάμι για τη διεθνή περιβαλλοντική συνεργασία

Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της εντατικοποίησης της συνεργασίας για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ασφάλειας και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη, μεταξύ άλλων και μέσω της προσέλκυσης προηγμένων τεχνολογιών για την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας. Η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να είναι κορυφαία προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής.

Ζ. Το Ποτάμι για την Ευρωπαική Ενωση - Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας

Απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαική ιδέα, το Ποτάμι, γνωρίζει ότι η εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας επιτρέπει στην Ευρωπαική Ενωση να μιλά και να ενεργεί στην παγκόσμια σκηνή με μία φωνή πολύ πιο ισχυρή από αυτή του καθενός από τα 28 μέλη της. Η δημογραφική και οικονομική βαρύτητα αυτής της ομάδας των 28 χωρών έκανε την ΕΕ μεγάλη δύναμη. Είναι η πρώτη εμπορική δύναμη στον κόσμο, διαθέτει το δεύτερο παγκόσμιο νόμισμα, το ευρώ και έχει συνεργασία με τους μεγαλύτερους παγκόσμιους παίκτες. Το Ποτάμι, στην ίδια γραμμή με τα άλλα κόμματα ευρωπαικού προσανατολισμού έχει τη θέση ότι η Ελλάδα οφείλει, από κοινού με τους εταίρους της, να συμβάλει στη διατήρηση της ειρήνης και της ενίσχυσης της διεθνούς ασφάλειας, στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και των διεθνών οικονομικών σχέσεων καθώς και στην ανάπτυξη και ενίχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Σε σχέση με τον σκληρό πυρήνα της ένωσης το ποτάμι έχεις συγκεκριμένες θέσεις:

 • Τάσσεται με τις δυνάμεις που πιστεύουν στην ολοκλήρωση της ΟΝΕ και επιλέγουν την αρχιτεκτονική που οδηγεί στην ολοκλήρωση της Οικονομικής Ενωσης, που θα συμπληρώσει τη Νομισματική.
 • Στηρίζει την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας, με διατήρηση του κοινοτικού κεκτημένου καθώς και την επανένωση της Κύπρου.
 • Πιστεύει στην ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως έκφραση της μείωσης του δημοκρατικού ελλείμματος στην άτυπη λειτουργία θεσμών όπως το Eurogroup.
 • Στηρίζει την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ενωσης και στο σκέλος της ανάληψης των ευρωπαϊκών εγγυήσεων για τις καταθέσεις 100.000 και κάτω.
 • Στηρίζει την δημιουργία εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ψηφιακής οικονομίας (DSM) εμπορικής συνεργασίες με τις ΗΠΑ (TTIP), αντίστοιχης συμφωνίας με την Κίνα και τις χώρες της Ασίας.
 • Σταθερά είναι στο πλευρό εκείνων που επιμένουν στον κοινοτικό τρόπο λήψης αποφάσεων, αντί του διακυβερνητικού.
 • Στην σταδιακή μετατροπή της ΕΚΤ σε Κεντρική Τράπεζα που, εκτός της αρμοδιότητας για τη διατήρηση του χαμηλού πληθωρισμού, θα αποκτήσει και τα εργαλεία για την αντιμετώπιση της ύφεσης.
 • Τη διατήρηση της συνθήκης Σένγκεν για όλα τα μέλη της και την εφαρμογή της διατήρησης των τεσσάρων ελευθεριών (διακίνηση κεφαλαίων, ανθρώπων, υπηρεσιών και αγαθών).
 • Στηρίζει την ολοκλήρωση μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας

Η. Το Ποτάμι για την Πολιτιστική Διπλωματία

Θεωρώντας τον πολιτισμό τόσο άυλη όσο και υλική κληρονομιά, το Ποτάμι πιστεύει ότι επιβάλλεται να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό σημείο προς το συμφέρον της χώρας και του ελληνικού λαού. Στην κληρονομιά αυτή μείζονα θέση έχει η ελληνική γλώσσα, κληρονομιά του παρελθόντος και γέφυρα προς το μέλλον.

Η προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού πρέπει να διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην εξωτερική πολιτική της χώρας μας και να αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα της προβολής της.

Το Ποτάμι εντάσσει στο πρόγραμμά του τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του Υπουργείου Εξωτερικών στον τομέα της εξαγωγής και διάδοσης του Ελληνικού πολιτισμού. Τα θέματα που αφορούν την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού υλοποιούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και, σε σειρά περιπτώσεων, με τη συνδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών που διατηρεί -μέσω του δικτύου των Πρεσβειών, των Μονίμων Αντιπροσωπειών και των Προξενικών αρχών του- επαφή με τους πολιτιστικούς φορείς άλλων χωρών αλλά και με μεμονωμένες προσωπικότητες του πνεύματος, των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών.

Θ. Το Ποτάμι για τη συμβολή του ΥΠΕΞ στην ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας της Ελλάδας

Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο με τον τουρισμό να αποτελεί τη βαρειά εξαγωγική βιομηχανία της χώρας: ο τουρισμός αντιπροσωπεύει πάνω από τοπερίπου 9,5% του ΑΕΠ και καλύπτει, άμεσα ή έμμεσα, 740.000 θέσεις απασχόλησης. Η Ελλάδα είχε, μέσα στο 2014, τουριστικά έσοδα περισσότερα από €13,4 δισ. (Τράπεζα της Ελλάδας) με πάνω από 24,2 εκατ. τον αριθμό των τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα. Αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση για να ενισχυθεί και να επεκταθεί η τουριστική προσφορά με στόχο την αύξηση των εσόδων της χώρας.
Το Ποτάμι θεωρεί ότι η ελληνική τουριστική βιομηχανία πρέπει να προσαρμοσθεί άμεσα προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό άλλων χωρών, και να προσελκύσει την αυξημένη τουριστική ροή που αναμένεται να σημειωθεί. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να συνεργάζεται στενά με το αρμόδιο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για την ενίσχυση της πολιτικής του τελευταίου στο συγκεκριμένο τομέα.