11 Μαρτίου, 2015

Το Ποτάμι για την ΕΡΤ

Ποτάμι

Το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ δείχνει ότι η κυβέρνηση επιμένει στο ακέραιο στις συνταγές του παρελθόντος. Αντί να προχωρήσει στη δημιουργία μιας δημόσιας τηλεόρασης πραγματικά ανεξάρτητης, δημιουργεί μια ΕΡΤ απόλυτα ελεγχόμενη αφού ο Υπουργός Επικρατείας είναι αυτός που ουσιαστικά διορίζει τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου.

060315182006_6655 Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους αρμόδιους υπουργούς να αυξάνουν τα ανταποδοτικά τέλη προκειμένου να καλύψουν τρύπες, μετακυλίοντας το κόστος για τις δικές τους αποφάσεις στους φορολογούμενους.
Συγκεκριμένα:

1) To άρθρο 10 προβλέπει:
«...ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, και μετά την κατάθεση των δηλώσεων ενδιαφέροντος υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η οποία εγκρίνει τα μέλη των ανωτέρω περιπτώσεων με απλή πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίασή της μελών». Ο υπουργός προτείνει λοιπόν τη διοίκηση της ΕΡΤ και η κυβερνητική πλειοψηφία εγκρίνει. Δεν υπάρχουν ούτε επιτροπές, ούτε κριτήρια, ούτε διαδικασίες. Προκηρύξτε, διορίστε, τελειώσατε.

2) Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι ενώ για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται τουλάχιστον πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αυτό το τυπικό προσόν δεν ισχύει για τον πρόεδρο της ΕΡΤ. Μήπως λοιπόν «φωτογραφίζουν» τον επόμενο πρόεδρο;

3) Μετά την κατακραυγή που ξεσήκωσαν σχετικές δηλώσεις δεν προβλέπεται αύξηση του ανταποδοτικού τέλους στην παρούσα χρονική στιγμή. Αυτό όμως μπορεί να το αποφασίσει ανά πάσα στιγμή ο Υπουργός Επικρατείας σε συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών, αν δουν ότι «ο λογαριασμός δεν βγαίνει» ή ότι υπάρχουν τρύπες στον προϋπολογισμό.
Στο άρθρο 8 προβλέπεται:
«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το ποσό του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κόστος και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας».

4) Στα θέματα των εργαζομένων της παλιάς ΕΡΤ, υπάρχουν αρκετές ασάφειες οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν τους μισθούς υπερημερίας, τον συμψηφισμό αποζημιώσεων και παραπέμπονται σε κοινές υπουργικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«...Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού, το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. οι οποίες λύθηκαν, καθοιονδήποτε τρόπο, αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφ’ εξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που προκύπτουν από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αναβίωση συμβάσεων και ιδίως τα θέματα που αφορούν, ενδεχομένως:
α) μισθούς υπερημερίας του Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε που καταργήθηκε με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 Κοινή Υπουργική Απόφαση,
β) συμψηφισμούς αυτών με τους κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα και κάθε είδους αποζημιώσεις που ελήφθησαν, καθώς και συμψηφισμούς με τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού για την περίοδο μέχρι την αναβίωση των συμβάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου».

5) Σχετικά με την αναβίωση των παλαιών συμβάσεων, έχει υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που θα επιστρέψουν; Ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός των εργαζομένων στη νέα ΕΡΤ; Θα υπάρχει κάποια διαδικασία αξιολόγησης του υπάρχοντος προσωπικού και όσων επαναπροσληφθούν.

6) Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι περίπου το 1/4 των παραγωγών μπορεί να είναι εξωτερικές, ύστερα από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κυβερνητικός έλεγχος όμως στη διοίκηση παραπέμπει στις αναθέσεις που έχουμε ζήσει στο παρελθόν.

Το νομοσχέδιο ακόμη αναφέρει:
«Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση Διευθύνοντος Συμβούλου, και αφού έχει προηγηθεί σχετική δημόσια προκήρυξη στον ιστότοπο της εταιρείας, η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος για την εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Καταστατικού της. Το κόστος των έργων και υπηρεσιών που ανατίθενται και παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ποσοστό της τάξεως του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ετήσιου προϋπολογισμού των παρεχόμενων από την εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.»
Η κυβέρνηση μέσω των παραπάνω φαίνεται ότι σκοπεύει να προχωρήσει στο βόλεμα των «δικών της παιδιών», που παρείχαν κατά καιρούς διαφόρων ειδών «υπηρεσίες» και περιμένουν τώρα επιβράβευση.

7) Στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους». Ασφαλώς και δεν πρέπει η ΕΡΤ να λειτουργεί με τα εμπορικά κριτήρια των ιδιωτικών καναλιών, αλλά για τι ανταγωνισμό μιλάμε και ποιους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς θέλουμε εάν δια νόμου...απαγορεύεται στην ΕΡΤ να είναι κερδοφόρα; Είναι δυνατόν μια Α.Ε. να μην επιδιώκει την απόκτηση κέρδους;

8) Περιμένουμε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για να δούμε το δημοσιονομικό κόστος.

Ήρθε καιρός επιτέλους να τελειώνουμε με την λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης ως μαγαζί της εκάστοτε κυβέρνησης. Το Ποτάμι επιμένει στην ανάγκη για μια δημόσια τηλεόραση πραγματικά ανεξάρτητη, πολυφωνική, πρότυπο δημοκρατίας και προβολής πολιτισμού.

11 Μαρτίου 2015

διαβάστε επίσης