27. Παιδεία

 • Σκοπός της παιδείας είναι η καλλιέργεια ήθους και κριτικής αντίληψης. Δεν είναι η αποστήθιση και το αναμάσημα της κληρονομημένης γνώσης.
 • Ως πολιτεία και κοινωνία, αντί να ξοδέψουμε ενέργεια, μόχθο και πλούτο, ώστε να ανεβάσουμε τον μέσο όρο των πολιτών μας, σπαταλήσαμε ενέργεια, μόχθο και πλούτο για να τον κατεβάσουμε. Το Ποτάμι υποστηρίζει την αντιστροφή αυτής της τάσης.
 • Να ορίζεται υφυπουργός Παιδείας επί θητεία.
 • Να ενισχυθεί ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να στελεχωθεί αξιοκρατικά, και όχι κομματικά, και να έχει αποφασιστικό λόγο στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών.

28. Προσχολική αγωγή

 • Οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην παιδεία δεν αρχίζουν από τα Πανεπιστήμια. Αρχίζουν από τα Δημοτικά και από τα Νηπιαγωγεία.
 • Η πολιτεία πρέπει να δώσει έμφαση στην προσχολική αγωγή. Οι παιδικοί σταθμοί είναι τα πρώτα κέντρα κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των παιδιών.
 • Ενιαία Προσχολική εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 0-6 ετών με ανοικτές εγγραφές για τα παιδιά, όλων ανεξαιρέτως των οικογενειών. Λειτουργία βάσει ενιαίου παιδαγωγικού προγράμματος, σύμφωνα με τις εξελικτικές ανάγκες των νηπίων.

29. Εκπαιδευτικοί και εκπαίδευση

 • Απεγκλωβισμός των διαδικασιών ανέλιξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού προσωπικού και επιλογής διοικητικών στελεχών και αξιολογητών από κομματικούς μηχανισμούς. Θέσπιση κινήτρων σε δασκάλους/καθηγητές μέσα από την αξιολόγηση. Δικαίωμα ανώνυμης αξιολόγησης και από τους μαθητές.
 • Έμφαση στη διοίκηση σχολικών μονάδων. Ενίσχυση σχετικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων και κατάρτιση στελεχών που προορίζονται για διευθυντές σχολείων, σχολικοί σύμβουλοι ή αξιολογητές. Ορισμός διευθυντών σχολικών μονάδων με βάση πιστοποιημένα αξιοκρατικά προσόντα και όχι την επετηρίδα.
 • Συχνή επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών με την αξιοποίηση και τεχνικών τηλεκπαίδευσης.
 • Αναγνώριση και ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών. Διεύρυνση των περιθωρίων αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς.

30. Ανοικτά σχολεία, ανοικτά μυαλά

 • Αποδέσμευση του Λυκείου από το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καθιέρωση Εθνικού Απολυτηρίου και αντικατάσταση των πανελλαδικών εξετάσεων με τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση τα διεθνή πρότυπα. Έτσι θα επιβραβεύεται η κριτική ικανότητα των μαθητών και το επίπεδο βασικών γνώσεων που αποκτούν σε όλο το Λύκειο και όχι ειδικές ανούσιες τεχνικές και η στείρα απομνημόνευση όπως γίνεται σήμερα.
 • Περαιτέρω εξάπλωση του θεσμού των πρότυπων πειραματικών σχολείων σε όλη τη χώρα.
 • Διεύρυνση προγράμματος σπουδών και ενίσχυση των μαθημάτων που καλύπτουν θέματα ευρύτερης αγωγής (σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, υγιεινή διατροφή, αγωγή του πολίτη κ.λπ.).
  Ψυχολογική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε όλες τις βαθμίδες.
 • Αναβάθμιση της τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στα επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ) και σύνδεση του απολυτηρίου τους με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα.
 • Διαμόρφωση Εθνικών Προτύπων Μάθησης. Κάθε μαθητής, γονέας και εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να γνωρίζει το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει και μπορεί να έχουν οι μαθητές, ολοκληρώνοντας κάθε σχολική τάξη.
 • Υιοθέτηση διεθνών προτύπων για τα πιστοποιητικά επάρκειας σε ξένες γλώσσες, γνώσεις υπολογιστών κ.λπ. από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Βελτίωση και αναβάθμιση του συστήματος της Ειδικής Εκπαίδευσης με σκοπό τη διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών για μαθητές με διαφορετικούς τύπους αναπηριών ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Σχολεία με δικαίωμα αυτοδιάθεσης και διαχείρισης πόρων -κρατικών και μη.

31. Αυτοτελή ΑΕΙ

 • Το αυτονόητο μέτρο της βάσης του 10, δηλαδή ο κανόνας που όριζε ότι κανείς δεν εισάγεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αν δεν έχει μέσο όρο πάνω από τη βάση καταργήθηκε πρόσφατα ως «ταξικό μέτρο». Η επαναφορά του είναι επιτακτική, ιδίως, όσον αφορά τα ΑΕΙ.
 • Όταν έχουμε 50.000 Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό είναι αδιανόητο να απαγορεύονται με συνταγματική διάταξη τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι αναγκαία η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, και πιστοποιούνται, όπως όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Η αυτοτέλεια του δημόσιου Πανεπιστημίου να μη μένει στα λόγια. Θα πρέπει να μπορούμε κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο κάθε τμήμα να αποφασίζει τα κριτήρια εισαγωγής των υποψηφίων φοιτητών του και τον αριθμό των εισακτέων του.
 • Να δοθούν κίνητρα για την ενεργοποίηση αγγλόφωνων προγραμμάτων, ιδίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για προσέλκυση ξένων φοιτητών.
 • Στις διαδικασίες αξιολόγησης των Πανεπιστημίων να συμμετέχουν και οι απόφοιτοί τους.
 • Δυνατότητα κινητικότητας φοιτητών μεταξύ Τμημάτων και Σχολών μέχρι και το 2ο έτος των σπουδών.
 • Διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των οργάνων με τη νόμιμη σύνθεσή τους. Δυνατότητα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και διαβούλευσης σε όλα τα όργανα (και στα φοιτητικά) για όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή και αντιπροσώπευση.
 • Η πανεπιστημιακή περιουσία να αξιοποιηθεί με επαγγελματική διαχείριση μέσω των προβλεπόμενων νομικών προσώπων. Απαιτείται ουσιαστική λογοδοσία, ετήσιος απολογισμός και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων για προώθηση της διαφάνειας.

32. Πανεπιστήμια και επιχειρηματικότητα

 • Ενθάρρυνση της αμοιβαία επωφελούς διασύνδεσης των πανεπιστημίων με την παραγωγή, που στις ανεπτυγμένες χώρες, είναι κινητήριος μοχλός ανάπτυξης.
 • Ενίσχυση των κέντρων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια, καθώς και των γραφείων σταδιοδρομίας.
 • Δημιουργία κινήτρων για πανεπιστήμια που θα παραχωρήσουν χώρους για την δωρεάν φιλοξενία νεοφυών επιχειρήσεων (για 2-4 έτη), στις οποίες οι φοιτητές τους θα έχουν μετοχική πλειοψηφία άνω του 66%.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com