1 Αυγούστου, 2016

Απόφαση του ΣΑΑΣ

Ποτάμι

Το ΣΑΑΣ κατά τη διάρκεια της 4ης συνεδρίασης της 9ης Ιουλίου 2016, αποφάσισε ομόφωνα να τεθεί επικεφαλής της λειτουργίας του οργάνου ο Επίτιμος Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Βασίλης Μαρκής και προχώρησε στην εκλογή τριμελούς εκτελεστικής γραμματείας αποτελούμενης από τους: Άκη Αγγελίδη, Κατερίνα Αγγελοπούλου, Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου.

Το ΣΑΑΣ αφού έλαβε υπόψη του όλη τη συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμούς, διαβούλευση των μελών του, σημειώνει τα παρακάτω αναφορικά με τη λειτουργία του οργάνου:
Το ΣΑΑΣ θεωρεί ότι η διατύπωση της παρ.14.2 του Καταστατικού του Κινήματος, «το ΣΑΑΣ αξιολογεί τα στελέχη του Κινήματος...», αναφέρεται και αποδίδει στο ΣΑΑΣ την αρμοδιότητα να ορίζει σύστημα αξιολόγησης των στελεχών.
Η αξιολόγηση στελεχών πολιτικού κόμματος είναι διαδικασία καινοφανής για την Ελλάδα.
Συστήματα αξιολόγησης έχουν αναπτυχθεί για αξιολόγηση στελεχών δημοσίων και ιδιωτικών δομών. Η μεταφορά εμπειρίας από την εφαρμογή τους είναι χρήσιμη μόνο στο μέτρο που συμβάλει στην σύνθεση ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος αξιολόγησης στελεχών μιας «ένωσης» ελεύθερων ανθρώπων που εκλέγουν την ηγεσία τους και την ιεραρχία τους.
Το σύστημα αξιολόγησης που θα εγκαθιδρυθεί πρέπει να είναι συμβατό με τις πολιτικές αρχές και το Καταστατικό του Κινήματος και να δεσμεύει ανάλογα τα στελέχη του.
Πάνω απ’ όλα και πρώτα απ’ όλα το σύστημα αξιολόγησης που θα εγκαθιδρυθεί πρέπει να αποτιμά το έργο των στελεχών και όχι να εποπτεύει τα στελέχη του Κινήματος γιατί έτσι μόνο θα γίνει σεβαστό, έτσι μόνο η εφαρμογή του θα είναι επιτυχής.

Έχοντας όλα αυτά, και όχι μόνο, κατά νου το ΣΑΑΣ αποφάσισε τα παρακάτω:
Θεωρεί ότι η μέχρι τώρα διαβούλευση των μελών του, επιτρέπει την καταγραφή πλαισίου αρχών για ένα πιθανό σύστημα αξιολόγησης γενικής εφαρμογής σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παράρτημα Ι.
Θεωρεί ως ιδιαίτερη περίπτωση, λόγω των γενικών περιστάσεων και προτείνει διαδικασία επιτάχυνσης της δημιουργίας συστήματος αξιολόγησης/επιλογής υποψηφίων βουλευτών σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.
Βασικό κριτήριο του ΣΑΑΣ στην επιτάχυνση της προώθησης του θέματος αυτού είναι η επιθυμία του, το Κίνημα να προετοιμαστεί κατάλληλα για κάθε ενδεχόμενο και πριν οι εξελίξεις το καταστήσουν επείγον, γιατί τότε δεν θα διατίθεται το αναγκαίο χρονικό περιθώριο για την εφαρμογή επιθυμητών/σκοπούμενων πολιτικών στον τομέα αυτόν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι περιγραφές θέσης αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο κάθε συστήματος αξιολόγησης. Το ΣΑΑΣ θα μεριμνήσει για τις περιγραφές θέσης των στελεχών με τη συνεργασία των αρμοδίων οργάνων του Κινήματος.
Οι ακολουθητέες διαδικασίες αξιολόγησης, τα κριτήρια αξιολόγησης, ο φυσικός αξιολογητής κλπ, συνδέονται και σχετίζονται με τις περιγραφές θέσης.
Η διαδικασία αξιολόγησης αναφέρεται και αφορά όλα τα στελέχη του Κινήματος πλην της κομματικής ηγεσίας (Επικεφαλής, Γραμματέας Οργανωτικού Έργου, Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου, Πολιτικό Συμβούλιο). Η διαδικασία ενεργοποιείται όταν και όπου αρμοδίως αποφασιστεί. Οι ακολουθητέες διαδικασίες διαφοροποιούνται κατά περίπτωση. Όταν και εάν προκύψουν εκθέσεις αξιολόγησης του ΣΑΑΣ, θα παραδίδονται στα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρονται οι αξιολογούμενοι. Ειδικώς η διαδικασία αξιολόγησης ενεργοποιείται για όσους και όσες, εκλεγμένοι και μη, ενδιαφέρονται να τους ανατεθούν θέσεις κομματικής ευθύνης. Σε αυτή τη περίπτωση οι εκθέσεις αξιολόγησης του ΣΑΑΣ θα παραδίδονται στους Γραμματείς του Κινήματος.
Τα μέλη που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για θέσεις ευθύνης, γνωρίζουν ότι τίθενται σε διαδικασία αξιολόγησης.
Οι αξιολογούμενοι θα έχουν πρόσβαση στα συμπεράσματα της αξιολόγησης που τους αφορούν.
Η αξιολόγηση δεν περιλαμβάνει τα μέλη όταν δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για θέσεις κομματικής ευθύνης.
Η αξιολόγηση των στελεχών διενεργείται και μέσα από την αξιολόγηση διαδικασιών, εκδηλώσεων, δράσεων στις οποίες συμμετέχουν από θέση ευθύνης
Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να επιδιωχθεί να είναι αντικειμενικά και μετρήσιμα.
Η δόμηση συστήματος αξιολόγησης βάσει στόχων πρέπει να επιδιωχθεί.
Όταν και όπου προβλέπεται αξιολόγηση ατομικών χαρακτηριστικών, αυτή θα γίνεται από τους υπόλοιπους της ομάδας (αξιολόγηση ομότιμων) και γενικά από στελέχη που θα ξέρουν από πρώτο χέρι το έργο του αξιολογούμενου.
Το ΣΑΑΣ δεν πρέπει να λειτουργεί ως παράλληλος οργανωτικός μηχανισμός συγκεντρώνοντας υπερεξουσίες, ούτε να ασχολείται με θέματα αρμοδιότητας άλλων οργάνων. Το ΣΑΑΣ πρέπει να εγγυάται την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα των διαδικασιών αξιολόγησης, μεριμνώντας για τη δημιουργία κατάλληλου συστήματος και εποπτεύοντας τη λειτουργία του.
Η αξιολόγηση της μορφής «συμμόρφωση με κανόνες και πολιτική του κόμματος» δεν αποτελεί αντικείμενο του ΣΑΑΣ. Υπάρχει η Επιτροπή Δεοντολογίας που είναι αρμόδια να χειριστεί ζητήματα παραβίασης του Καταστατικού.
Η αξιολόγηση παίρνει υπόψη της και στατιστικά στοιχεία, αλλά δεν είναι αυτά ο καθοριστικός παράγοντας. Η αξιολόγηση είναι μια στοχευμένη προεργασία, μια αμφίδρομη και διαρκής διαδικασία με follow up που λαμβάνει υπόψη, σε μεγάλο βαθμό τον ανθρώπινο παράγοντα, ιδιαίτερα στην περίπτωση πολιτικού κόμματος.
Ένας κατάλογος/πίνακας που θα περιέχει πληροφορίες για τα παρακάτω, πρέπει να συνταχθεί.
Θέση ευθύνης
Περιγραφή θέσης ευθύνης
Περιγραφή διαδικασίας αξιολόγησης ανά θέση ευθύνης
-Αξιολογητής
-Πότε/πόσο συχνά
-Για ποιο λόγο
-Πώς
Tα κριτήρια αξιολόγησης του έργου των στελεχών, θα εστιάζονται στην αποδοτικότητα του στελέχους όπως περιγράφεται παρακάτω:

Αποδοτικότητα Στελεχών
-Συμβολή Στελέχους στην επίτευξη στόχων/έργων της ομάδας
-Επιτυχία στην εκτέλεση των εργασιών του ρόλου του Στελέχους
-Αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας

Τα κριτήρια επιλογής όσων εκφράζουν ενδιαφέρον για θέση κομματικής ευθύνης θα εστιάζονται στις δεξιότητες του στελέχους όπως περιγράφεται εν γένει παρακάτω και θα αποκρυσταλλωθούν μετά τον ορισμό θέσης από τους Γραμματείς.

Δεξιότητες Στελέχους
-Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
-Γνώση απαιτούμενης εργασίας
-Πρωτοβουλία
-Επικοινωνία
-Προσανατολισμός στον εθελοντή
-Κρίση
-Ομαδικότητα
-Ηγετική ικανότητα

Κλίμακα αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των κριτηρίων, για την αποδοτικότητα και τις δεξιότητες γίνεται με κλίμακα αξιολόγησης όπως:
-Ταύτιση με το στόχο
-Επιτυχές ως προς το στόχο
-Καλή προσέγγιση του στόχου

Τα οφέλη της αξιολόγησης για το Κίνημα αλλά και το Στέλεχος είναι προφανή, παρά ταύτα χρειάζεται να περιγραφούν. Περισσότερο χρειάζεται να περιγραφούν τα «γενικευμένα οφέλη» της ελληνικής κοινωνίας από το θεσμό της αξιολόγησης, αυτό όμως εκφεύγει του παρόντος παραρτήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Η μέχρι τώρα διαβούλευση των μελών του ΣΑΑΣ, επιτρέπει την προσωρινή καταγραφή πλαισίου αρχών και κριτηρίων αξιοκρατικής επιλογής υποψηφίων βουλευτών σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κοινωνική καταξίωση
Ενδιαφερόμαστε για ΠΟΛΙΤΕΣ κοινωνικά καταξιωμένους, είτε πρόκειται για καθηγητές πανεπιστημίου είτε για εργαζόμενους στην καθαριότητα του Δήμου.
Συμβατότητα με την κουλτούρα του Κινήματος
Χρησιμοποιούνται κριτήρια όπως:
-ηθικές αξίες /ανιδιοτελή κίνητρα
-να μην εκπροσωπούν οργανωμένα συμφέροντα
-έξωθεν καλή μαρτυρία και ανεπιφύλακτη κοινωνική αποδοχή
-να μην έχουν εμπλοκή σε ποινικές υποθέσεις
-να μην έχουν εμπλοκή σε δόλιες πτωχευτικές διαδικασίες
-να έχουν φορολογική συνέπεια και εισοδηματική διαφάνεια

Ιδεολογική και πολιτική συμβατότητα με τις αρχές του Κινήματος
Καταλληλότητα για το ρόλο του βουλευτή
Χρησιμοποιούνται κριτήρια όπως:
-ηγετική προσωπικότητα
-αποτελεσματικότητα
-επικοινωνιακές ικανότητες
-ομαδικότητα
-αξιοπιστία/δεσμευτικότητα
-η επάρκεια τους στη διάδοση των θέσεων του Κινήματος

Γενικά κριτήρια συγκρότησης ψηφοδελτίων
-επιλέγονται υποψήφιοι κατ’ αντιστοιχία στοχευόμενων ομάδων του εκλογικού σώματος
-εντάσσεται στα ψηφοδέλτια οργανικά η υποχρέωση της ποσόστωσης
-επιδιώκεται ισόρροπη ηλικιακή εκπροσώπηση
-λαμβάνονται υπόψη οι ιδιομορφίες της κάθε περιφέρειας (μεγάλη πόλη, νησιωτικό σύμπλεγμα, αγροτική περιοχή, περιοχή με περιβαλλοντικά προβλήματα κλπ)
-επιδιώκεται να διευθετείται ομαλά η ενδεχόμενη απόρριψη της υποψηφιότητας, να συνδέεται με τις ανάγκες εξυπηρέτησης του γενικότερου σχεδιασμού του Κινήματος και ν’ αποσυνδέεται σαφώς από την υποψία αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του υποψηφίου.

Σχετικά